I. Úvodní ustanovení

1. Společnost Blablabla, IČO: 1234567, se sídlem Blablabla, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 12345 (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem registrovaného nestátního zdravotnického zařízení, které poskytuje osobám zdravotnické služby zejména v oblasti dermatologie, stomatologie, plastické chirurgie, rehabilitace, praktického lékařství, ORL, cévní chirurgie a kosmetiky, a dále doplňkové nezdravotní služby spočívající v poskytování poradenství a péče v oborech estetické medicíny, zejména ve zjištění anamnézy, vyšetření, navržení potřebných zdravotních a jiných vyšetření, následném vyhodnocení výsledků a sestavení individuálního postupu při poskytnutí služeb (dále jen v jednotném čísle „Služba“ nebo v množném čísle „Služby“), a to za podmínek stanovených právními předpisy, smlouvou o poskytování zdravotních/nezdravotních služeb (dále jen „Smlouva“) a těmito Obchodními podmínkami.

2. Klientem je každá osoba, které jsou poskytovány Služby osobně, popřípadě v doprovodu svého zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen „Klient“).

3. Poskytovatel poskytuje Klientovi zdravotní Služby na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

II. Postup a podmínky poskytování Služeb

1. Pro poskytnutí Služeb se musí Klient telefonicky, emailem, nebo pomocí online registrace na internetových stránkách Poskytovatele objednat na konkrétní termín návštěvy ke konkrétnímu lékaři. Termín návštěvy se stává platným až po jeho potvrzení Poskytovatelem.

2. Pro potvrzení objednaného termínu návštěvy je Poskytovatel oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení zálohy na Služby (dále jen „Záloha“). Nebude-li požadovaná Záloha zaplacena, není Poskytovatel povinen termín návštěvy Klientovi potvrdit.

3. Při prvním objednání návštěvy bude Poskytovatel po Klientovi vyžadovat následující údaje: jméno a příjmení Klienta, telefonní číslo a emailovou adresu Klienta. Při odmítnutí poskytnutí těchto údajů Klientem není Poskytovatel povinen termín první návštěvy potvrdit.

4. Poskytnuté telefonní číslo a emailová adresa Klienta budou Poskytovatelem užity výhradně pro komunikaci mezi Klientem a Poskytovatelem, zejména k připomenutí blížících se Služeb a změně termínu poskytnutí Služeb.

5. V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na plánované Služby z důvodu neočekávaných událostí, zejména z důvodu úrazu, nemoci nebo jiné náhlé události znemožňující mu dostavit se k provedení Služby, je povinen toto sdělit neprodleně Poskytovateli.

6. Lékař neručí za správnost jím provedené diagnostiky nebo správnost navrženého individuálního postupu při poskytnutí Služeb, pokud Klient poruší své povinnosti uvedené v čl. III odst. 3 písm. a) a b) těchto Obchodních podmínek a/nebo zákonný zástupce nebo opatrovník poruší své povinnosti uvedené v čl. III odst. 4 těchto Obchodních podmínek.

7. Před zahájením poskytnutí Služeb lékař srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informuje Klienta o jeho zdravotním stavu a o navrženém individuálním postupu při poskytnutí Služeb a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“), zejména včetně jeho účinků, případných rizik a zdravotních kontraindikací, popřípadě alternativních možností poskytnutí Služeb.

8. Informace o zdravotním stavu je dále sdělena Klientovi vždy, je - li to s ohledem na poskytované Služby nebo zdravotní stav Klienta účelné.

9. Před zahájením poskytnutí Služeb je umožněno Klientovi nebo osobě určené Klientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným Službám.

10. Klient se může vzdát podání informace o zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána.

11. Klient před zahájením poskytnutí Služeb musí podepsat svobodný a informovaný písemný souhlas s poskytnutím Služeb (dále jen „Souhlas“). Souhlas je svobodný, je - li dán bez nátlaku. Souhlas je informovaný, je - li Klientovi před poskytnutím Souhlasu podána informace dle odst. 7 tohoto článku, nebo se Klient dle odst. 10 tohoto článku vzdal podání informace o zdravotním stavu. Bez Souhlasu nelze Služby poskytnout, vyjma případů, kdy to připouští právní předpisy. Klient může kdykoliv Souhlas odvolat. Odvolání Souhlasu není účinné, pokud již bylo započato s poskytováním Služeb, přičemž přerušení jejich poskytování může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života Klienta. Souhlas je součástí zdravotnické dokumentace vedené o Klientovi.

12. V případě nezletilého Klienta, nebo Klienta s omezenou svéprávností, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky dle odst. 9 tohoto článku náleží též zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi Klienta.

13. Klientovi uvedenému v předešlém odstavci se informace o zdravotním stavu a zodpovězení otázek dle odst. 9 tohoto článku poskytnou způsobem zohledňujícím jeho rozumovou a volní vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět. Nezletilému Klientovi staršímu 15 let se informace o zdravotním stavu a zodpovězení otázek dle odst. 9 tohoto článku poskytnou v plném rozsahu s výjimkou případů, kdy tento Klient není schopen v dostatečné míře porozumět významu a charakteru poskytovaných Služeb a jejich vlivu na jeho zdraví a život; v tomto případě se postupuje podle věty předešlé.

14. Na začátku každého následného úkonu při poskytnutí Služeb je lékařem zhodnocen předchozí úkon při poskytnutí Služeb a dle získaných informací od Klienta lékař buď pokračuje v individuálním postupu při poskytnutí Služeb, nebo je doporučena jeho změna, případně je od provedení dalšího úkonu upuštěno, pokud se na tom lékař i Klient vzájemně dohodnou. O každém úkonu při poskytnutí Služeb je veden záznam ve zdravotní dokumentaci Klienta.

III. Práva a povinnosti Klienta

1. Klient výslovně prohlašuje, že:

a) je plně svéprávný, vyjma případů, kdy dochází k poskytování Služeb se souhlasem Klientova zákonného zástupce nebo opatrovníka,

b) se před zahájením poskytování Služeb důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.

2. Klient má právo:

a) být dostatečně a úplně informován Poskytovatelem o Službách, zejména o jejich rozsahu, termínu jejich poskytnutí, ceně a způsobu úhrady ceny,

b) na řádné poskytnutí Služeb,

c) znát jméno a příjmení lékaře a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování Služeb,

d) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování Služeb přímo zúčastněny,

e) reklamovat vady poskytovaných Služeb dle čl. VIII těchto Obchodních podmínek,

00420 731 503 158